سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی فیض اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات و تهیه نهال و بذر،کرج.
عباس ملکی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.
سمیه کرمی چمه – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین اهواز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر منابع کود نیتروژن و سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در تاکستان در سال ۰۳۳۱ انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل منابع کودنیتروژن )کود دامی و کود اوره( با ۴ سطح، ۱ تن کود دامی + ۰۲۱ کیلوگرم اوره در هکتار، ۰۱ تن کود دامی + ۳۱ کیلوگرم اوره، ۲۱ تن کود دامی + ۰۱ کیلوگرم اوره ، ۳۱ تن کود دامی + ۳۱ کیلوگرم اوره و ۴۱ تن کود دامی + ۱ کیلوگرم اوره وسولفات روی با ۳ سطح، عدم محلول پاشی، ۰ بار محلول پاشی و ۲ بار محلول پاشی مقدار توصیه شده بودند.نتایج نشان دادندکه عامل منابع مختلف کود اوره بر قطر کاپیتول،تعداد دانه در گیاه و شاخص برداشت گل تاثیر معنی داری داشت اما بر شاخص برداشت دانه تاثیر معنی داری نشان نداد .همچنین عامل مصرف کود سولفات روی بر قطر کاپیتول و تعداد دانه درگیاه اثر معنی داری را نشان دادا ولی برروی شاخص برداشت دانه و شاخص برداشت گل تاثیر معنی داری نداشت .همچنیننتایج نشان دادند که اثر متقابل منابع مختلف کود اوره و مصرف سولفات روی بر تعداد دانه در گیاه معنی دار شده است