سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد میوه کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی طاهری – استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و
ولی ربیعی – استادیارمدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
لیلا تابنده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر فتوسنتز و صفات رویشی زیتون رقم کرونائیکی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار به مدت یک سال به اجرا درآمد. اسید هیومیک با غلظت های صفر ۰/۱ ۰/۲ ۰/۳ درصد بر روی درختان بارده زیتون در ۳ نوبت ۱۵ روز قبل از باز شدن گل ها، بعد از ریزش گلبرگ و در زمان سخت شدن هسته ها محلول پاشی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش سطوح اسید هیومیک، میزان کلروفیل، تعرق و کارایی مصرف آب افزایش نشان داده است . این در حالی است که بین سطوح ۰/۲و۰/۳درصد اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در بررسی تاثیر اسید هیومیک بر بر هدایت روزنه ای مشخص گردید که بالاترین سطح تیماری اسید هیومیک ۰/۳درصد(، بیشترین تاثیر را بر میزان هدایت روزنه ای داشته و با سطح ۰/۲درصد در یک گروه آماری قرار گرفتند. کاربرد اسید هیومیک با غلظت ۲ در هزار ۰/۲درصد( بیشترین تاثیر را بر بر فتوسنتز گیاهی نشان داده است