سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم شایسته زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالامیر معزی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تحقیقی در مهرماه سال ۱۳۸۶ به منظور بررسی تاثیر کاربردهای مختلف نیتروژن بر عملکرد گندم و آبشویی نیترات درگلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. خاک درون ستونهایی به ارتفاع ۵۰ و قطر ۲۰ سانتی متر ریخته و گیاه گندم در ستونها کشت شد. به منظور جمع آوری زه آب، انتها ی هر ستون با توری پلاستیکی با مش ریز مسدود و ستونها روی چهار پایه نگهداری شدند . در چهار مرحله آب ی اری زه آب خروج ی جمع آوری و میزان کاتیونها، آنیونهاpH و EC اندازه گیری شد. در پایان دوره رشد، گیاه کف بر شده، خاک و گ ی اه مورد تجزیه کامل قرار گرفتند. تیمارها در این طرح شامل ۱- تیمارشاهد(بدون دریافت کود)، ۲- تیمار کود-آبیاری(کود اوره به صورت محلول در آب). ۳- تیمار پخش سطحی(کود اوره بر رو ی سطح خاک پخش شد ). ۴- تیمار محلول پاشی( ۵۰ کیلوگرم کود اوره به صورت محلول ۲/۵% بر روی شاخ و برگ گیاهان و ۱۵۰ کیلوگرم به صورت کاربرد خاکی). کود اوره استفاده شده ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بود. نتایج حاکی از بالاترین عملکرد کاه و دانه در ت یمار کود – آبیاری یود و بالاترین میزان آبشویی نیترات در تیمار پخش سطحی بود . محاسبه بیلان جرمی نیتر وژن نشان داد که در تیمارهای پخش سطحی، کود-آبیاری ، محلول پاشی و شاهد به ترتی ب ۱۶/۵ ، ۱۳/۵ و ۸/۴ و ۶/۵ درصد از نیتروژن کاربردی دچار آبشویی شده است. راندمان مصرف آب در تیمار شاهد کمترین و در تیمار کود-آبیاری بالاترین می زان را نشان داد. با توجه به اینکه بهترین تیمار از نظر حداقل آبشویی نیترات تیمار محلول پاشی میباشد اما بالاترین عملکرد محصول و بالاترین راندمان مصرف آب مربوط به تیمار کود-آبیاری می باشد و از نظر آبشویی نیترات هم اختلاف معن ی داری با روش محلولپاشی ندارد می توان چنین عنوان کرد که روش کود-آبیاری، تیمار برتر در این طرح بوده است.