سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دکتر محمد نوع پسند اصیل – استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه گیلان
سمیه جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد واحد رشت

چکیده:

نوآوری عبارت ازپیدایش شیوه های نو درحل مسائل گوناگون سازمانی بوسیله گروهی ازکارکنان دررشته های گوناگون ، بازنوآوری، این اندیشه های نوبه محصول تبدیل می شود. کارآفرینی سازمانی عبارتست فعالیت هایی که به طورسریع ازحمایت قانونی ومنبع سازمانی درجهت تلاش های نوآورانه برای ارائه محصول جدید، رشد، بهبود محصول و فرایندهای جدیدتولید برخوردارمی گردد. به طورکلی می توان گفت کارآفرینی سازمانی به انجام فعالیت های کارآفرینانه دریک یا چند سازمان اشاره دارد.درمقاله حاضر ابتدابه بررسی ادبیات موضوع پرداخته وبااتکابه نتایج تحقیقات به شباهتهایی شامل نقش تشویق درنوآوری و کارآفرینی سازمانی ، نقش آموزش وبرنامه های آموزشی درنوآوری وکارآفرینی سازمانی، نقش فرهنگ سازمانی و ساختارسازمانی درنوآوری وکارآفرینی سازمانی، رابطه بین نوآوری و کارآفرینی سازمانی ازنتایج تحقیقات اشاره شده است ودرپایان بااستفاده از این نتایج به ارائه پیشنهادات کاربردی ازجمله اینکه برای پیشبرد اهداف نوآوری درکارآفرینی ، تشویق افراد به کارتیمی و انگیزه دادن به افرادبرای همکاری و هماهنگی بادیگران درانجام کارهای محوله، بوجودآوردن شرایطی وآموزشهایی که استعدادهای نهفته افراد رابکارگیرد تامنجر به خلاقیت درکاروحل مسائل شود، فراهم کردن زیرساخته های ساختاری ومنعطف برای بیان نظرات ودیدگاههای کارکنان وهمچنین بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته درزمینه موضوع موردنظر را، درنظرداشته باشند