سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن قربانی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محمدرضا دلوی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
افسانه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
بهناز مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف این مقاله بررسی تاثیر کارافرینی سازمانی برمیزان نوآوری سازمانی درشرکت های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است متغیرهای میانجی دراین تحقیق یادگیری سازمانی و بازارمحوری می باشند مدل این پژوهش براساس ادبیات پژوهش ارایه شده و با استفاده ازپرسشنامه ۳۵سوالی یک نمونه ۱۳۰ تایی ازمدیران و کارشناسان شرکت های شهرک علمی و تحقیقاتی شهراصفهان به عنوان جامعه آماری برای آزمون آن انتخاب شدند روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی پیمایشی ازشاخه میدانی است پایایی پرسشنامه براساس نمونه اولیه برابر )α=.۰/۱۸ بدست آمدو نرخ بازگشت پرسشنامه برابر با ۰//۸۴ می باشد ضمنا با استفاده ازنرم افزار لیزرل مدل مذکور مورد ازمون قرارگرفت نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت و غیرمستقیمی بین کارافرینی و میزان نوآوری وجود داردو یادگیری سازمانی و بازارمحوری به عنوان متغیرهای میانجی عمل می کنند.