سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
محمود رائینی سرجاز – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

دریاچه پریشان یکی از تالابهای مهم حوزه ابخیز حله در جنوب غرب کشور و در استان فارس واقع شده است این دریاچه به لحاظ جهانی اهمیت فراوانیدارد و از طرف یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شده است در سالهای اخیر به علت تغییر اقلیم و وقوع خشکسالی در استان فارس سطح آب دریاچه پایین امده و درسال ۸۸ دریاچه به کلی خشک شد بنابراین بررسی عوامل موثر بر تراز آبی این دریاچه از اهمیت بالایی برخوردار است دراینپژوهش چند پارامتر مههم اقلیمی موثر بر افتاخیز سطح آب دریاچه بررسی می شوند پارامترهای بارش تبخیر و دما بصورت ماهیانه و در طی ۳۰ سال اماری استفاده شدند نتایج نشان داد پارامترهای دما، تبخیر و بارش پارامترهای موثر روی افتاخیز بلندمدت سطح آب دریاچه پریشان می باشد همچنین بهترین مدل محاسبه اشل دریاچه با استفاده از پارامترهای اقلیمی به دست امد