سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرحمان سهرابی – کارشناسان ارشد جنگلداری
کریم خادمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
داریوش مهدیفر –
فردین مرادزاده –

چکیده:

طی سالهای ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۳ بمدت ده سال تعداد ۱۵ مورد طرح مطالعاتی به مساحت ۵۵۶۵۴۵ هکتار نزدیک به ۵۰ درصد از عرصه جنگلهای استان لرستان اجرا و کتابچه های گزارش شده آنها موجود می باشد این مطالعات که براساس شرح خدمات ارایه شده و مطالعه میدانی توسط کارشناسان مرتبط با بخش منابع طبیعی جنگل استان انجا م شده است درقسمتی ازشرح مطالعه خود به مشخصات مهم زادآوری تجدید حیات عرصه های جنگلی مورد مطالعه و عوامل تهدید کننده این زادآوری اشاره داشته اند که با بررسی و مطالعه فاکتور مذکور درکتابچه های موجود در مییابیم که فاکتور زادآوری بصورت جنسی که تامین کننده بقا و استمرار جنگل می باشد متاسفانه درعرصه های مورد مطالعه به کمتر از یک درصد و صفررسیده است که این وضعیت برای کارشناسان و جنگلبانان بسیار نگران کننده است از بین عوامل موثر برکاهش زادآوری درعرصه های مورد مطالعه به ترتیب حضور بی وقفه و چرای دام ۵ درصد تبدیل اراضی جنگلی و شخم زیراشکوب قطع و حذف پایه های مادری و بذرده به ترتیب ۸ درصد از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد.