سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا آقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
سیدعلی مرتضوی –
مجید جوانمرد –
امیرحسین الهامی راد –

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر همزمان پوشش دهی با متیل سلولز و عصاره آویشن شیرازی برروی کیفیت انگور نگهداری شده درشرایط یخچال است بدین منظور متیل سلولز درمحدوده ی ۰/۱ تا ۰/۵ گرم عصاره آویشن شیرازی درغلظت هایی بین ۰تا۵۰۰ میکرولیتر گلیسرول به عنوان نرم کننده در مقادیر ۲۵ تا ۶۵ درصد میزان متیل سلولز با استفاده از روش سطح پاسخ مورد بررسی قرارگرفت پس از تهیه تیمارهای مختلف از غلظت های ذکر شده پوشش دهی حبه های انگور به روش غوطه وری انجام شد تیمارها دردمای۱ ±۶ درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی ۷۰ درصد برای مدت زمان ۲۱ نگهداری شدند. آزمایشات انجام گرفت شامل اندازه گیری درصد افت وزن مواد جامد محلول TSS اسیدیته کل TA می باشد نتایج نشان داد که میزان افت وزن با افزایش متیل سلولز افزایش و با افزایش عصاره آویشن کاهش داشت p<0.01