سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
سعید مهرابیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندس

چکیده:

در این تحقیق، مطالعهای بر روی تاثیر وجود پوششهای محافظ حرارتی ۱ از جنس مواد تابعی ۲ بر روی استوانههای جدار ضخیم و مقایسه آنها با پوششهای متداول همگن و استوانه بدون پوشش، بهدو روش تحلیلی و مدلسازی نرمافزاری انجام شده است. خواص مکانیکی و حرارتی پوشش به جز ضریب پواسون، بصورت تابعی و بر حسب مختصات شعاعی تعریف میشوند و استوانه تحت شرایطکرنش صفحهای و متقارن محوری قرار دارد. به منظور تحلیل ترموالاستیسیته استوانه با پوشش ساخته شده از مواد تابعی، با استفاده از مدل استوانه جدار ضخیم چند لایه، معادلات انتقال حرارت و ناویر برای هر لایه بصورت جداگانه حل شده و میدان تنشهای حرارتی گذرا در استوانه و پوشش بر حسب زمان بدست میآید. نتایج عددی، رفتار مکانیکی و حرارتی استوانه را برای یک موتور احتراق داخلی در سه حالت استوانه با پوشش همگن، پوشش ساخته شده از مواد تابعی و استوانه بدون پوشش مورد بررسی قرار داده است.