سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علیرضا ذبیحی –
معصومه نبی زاده –
طاهره نبی زاده –

چکیده:

این مطالعه به دنبال بررسی ارتباط بین پنج صفت و مشخصه شخصیت و درگیری شغلی است. برای نیل به این هدف از مدل مفهومی اقتباس شده از لی ولیون ( ۲۰۰۹ ) و پرسشنامه پنج عاملی نئو (کستا و مک ک ی ر، ۱۹۹۲ ) و درگی ری شغلی لوداهل و کجنر ( ۱۹۶۵ ) برای جمع آوری داده ها استفاده گردیده است. جامعه تحقیق حاضر کل ی ه کارمندان شاغل در مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان است که با استفاده از فرمول کوکران و در سطح خطا ی ۰٫۰۵ جمع آوری گردیده و تعداد آن ۱۷۸ نفر می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آموس مورد تحل ی ل قرار گرفت و درنهایت نتایج به دست آمده نشان داد که شخصیت های باز، برون گرا، سازگار و جدی بر درگ ی ری شغلی تاثیر مثبت و شخصیت خنثی بر درگیری شغلی تاثیر منفی دارد.