سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه گروهی – موسسه تحقیقات پسته کشوررفسنجان
محمدرضا مهرنژاد –
کریم کمالی –

چکیده:

درتحقیق حاضرتاثیر ۵رژیم غذایی شامل پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciaeپوره شته سیاه یونجهAphis craccivora شته غالب علفهای هرز درباغهای پسته رفسنجانگرده ذرت و رژیم های غذایی مخلوط پوره پسیل+ پوره شته و پوره پسیل +گرده ذرت برروی رشد و زادآوری کفشدوزک ۱۱ نقطه ای Coccinella undecimpunctata aegyptica درشرایط کنترل شده دمای ۰/۵±۲۷/۵ درجه ورطوبت نسبی ۵±۵۵ درصد و دوره روشنایی ۱۶ساعت موردب ررسی قرارگرفت براساس نتایج این تحقیق لارو و حشره کامل کفشدوزک با تغذیه از گرده ذرت قادر به رشد نبودند و تلف شدند اما چهاررژیم غذایی دیگر مناسب برای رشد و زادآوری این حشره بودند میانگین دوره رشد کفشدوزک ازتخم تاظهور حشره کامل برروی رژیم های غذایی پسیل شته پسیل+شته و پسیل+گرده به ترتیب ۱۴/۹و۱۱/۹و۱۲/۲ و ۱۴/۶ روز بدست آمد کمترین میزان مرگ و میر حشره دراین دوره مربوط به رژیم غذایی پسیل+شته ۳/۴ درصد و بیشترین تلفات دررژیم غذایی پسیل+گرده ۱۳/۳درصد بدست آمد باتوجه به مطالعات انجام گرفت و نتایج تحقیق حاضر استفاده ازکفشدوزک ۱۱ نقطه ای همراه با سایر عوامل کنترل بیولوژیک آفت پسیل معمولی پسته درچارچوب یک برنامه مدیریت تلفیقی کنترل افات و به منظور کاهش جمعیت این افت به ویژه درفصول بهارو پاییز قابل توصیه است.