سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی شهبازی – مدیر گروه پژوهشی اصلاح خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی واحد استان خوز
عبدالرحمن یزدی پور – معاون پژوهشی و عضو هیات علمی گروه پژوهشی اصلاح خاک و توسعه پایدار جهاد
مهران رئوفی – عضو هیات علمی گروه پژوهشی اصلاح خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی واحد ا
آرزو فلاحتی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

چکیده:

پس از آبیاری یا بارندگی ممکن است سله خاک به دلیل شکسته شدن و خردشدن خاک دانه های سطحی تشکیل گردد. ورود سریع آب باران یا آبیاری به درون خاک موجب حبس شدن هوا در خاک دانه ها شده و این امر موجب خردشدن و از هم پاشیدن آنها می گردد. ذرات جداشده وارد خاک شده و باعث افزایش وزن مخصوص ظاهری شده، به گونه ای که چرخه های ترشدن و خشک شدن می توانند در تشکیل یک مانع محکم در مقابل جوانه زنی به آن کمک کنند. سله ها می توانند ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر سخت تر از خاک های نرمال باشند. از زمانی که تثبی ت کننده های شیمیایی معرفی شده اند تحقیقات برای پیدا کردن ترکیبی که در خاک غیرمحلول مانده، پایداری طولانی مدتی به خاک دانه ها ببخشد و جهت استفاده نیز گران نباشد متمرکز شده است. این تحقیق جهت بررسی تاثیر پلی اکریل آمید بر ظهور جوانه های کلزا و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مستعد تشکیل سله در مزرعه ای واقع در جنوب اهواز انجام پذیرفت. گیاه کلزا در کرت های۲×۳ متری و با تراکم ۱۰ کیلوگرم در هکتار کاشته شد . این طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار ۰، ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار پلی اکریل آمید محلول در آب ودر سه تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد کلیه ی تیمارها باعث افزایش معنی داری در ظهور جوانه های کلزا در سطح خاک می شود. ضمناً ۲۵ کیلوگرم در هکتار پلی اکریل آمید مناسب ترین تیمار جهت ظهور جوانه های در سطح خاک می باشد. همچنین مشاهده گردید که تیمار ۲۵ کیلوگرم در هکتار پلی اکریل آمید باعث بیشترین کاهش در وزن مخصوص ظاهری خاک شده و هیچ تاثیر معنی داری بر روی خصوصیات شیمیایی خاک ندارد