سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افسانه احراری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
محمدحسن فتحی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
احمد ریاسی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
مصطفی یوسف الهی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر پلی اتیلن گلایکول بر ارزش غذایی سیلاژ گلرنگ با استفاده از روش تولید گاز انجام شد. بعد از برداشت علوفه دو تیمار آزمایشی تهیه شد بطوریکه یکی شامل علوفه سیلو شده فاقد پلی اتیلن گلایکول و دیگری شامل علوفه سیلویی حاوی افزودنی پلی اتیلن گلایکول بود. سپس درب سیلوها بعد از ۹۰ روز باز و تخمیر پذیری و قابلیت هضم علوفه سیلویی با روش آزمایشگاهی تعیین گردید. میانگین ماده خشک نمونه ها در تیمار اول و دوم (نمونه بدون افزودن پلی اتیلن گلایکول و نمونه حاوی پلی اتیلن گلایکول) بترتیب ۰/۹۶ و ۳/۹۷ درصد و ترکیبات شیمیایی شامل: پروتئین خام، دیواره سلولی بدون سلولز، دیواره سلولی و خاکستر خام در دو تیمار بترتیب ۶/۱۲، ۱/۳۸، ۹/۳۰، ۸/۱۲ و ۰/۱۳، ۷/۴۱، ۵/۳۰ و ۷/۱۱ درصد ماده خشک بود. فراسنجه های تولید گاز در دو تیمار از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشتند