سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا کیانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
رقیه قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
رسول آزرمی –
سیده فاطمه حاتمی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پسماند کمپوست قارچ SMC به عنوان کود آلی بررشد و خصوصیات رشدی گیاه نعناع سبز Mentha spicata L آزمایشی در قالب فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی در چهارتکرار درسال ۸۹-۸۸ درمزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد تیمارهای این آزمایش شامل نسبت های جایگزینی ۱۰، ۰و۲۰و۳۰و۴۰و۵۰ درصد حجمی پسماند کمپوست قارچ شسته شده و شسته نشده بود محیط کشت پایه دراین ازمایش شامل دو قسمت خاک زراعی و یک قسمت ماسه بود نتایج نشان داد که ارتفاع گیاه درتمام سطوح پسماند کمپوست قارچ شسته نشده و بطور معنی داری بیشتراز شاهد بود درمورد کمپوست شسته شده هم بیشترین ارتفاع در تیمار ۱۰ درصد حاصل شد بیشترین وزن تروخشک بوته وزن خشک برگ به ترتیب در تیمارهای ۴۰ درصد پسماند کمپوست قارچ شسته نشده و ۱۰ درصد پسماند کمپوست قارچ شسته شده بدست آمد. بیشترین میزان کلروفیل برگ در گیاهان پرورش یافته در تیمار ۱۰ درصد پسماند کمپوست قارچ شسته نشده وجود داشت