سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود یحیایی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
فرهاد پناهنده نیکجه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

زمین لرزه های حوزه نزدیک که اخیرا روی دادند به سازه های طراحی شده براساس آیین نامه ها نیز اسیب های شدیدی وارد نمودند در مطالعات انجامشده ملاحظه گردید که درنواحی نزدیک گسل سازه هایی که در مسیر پیشرو گسیختگی قراردارند تحت تاثیر حرکات پالس گونه قرار میگیرند وجود حرکت پالس گونه با پریود بلند در ابتدای رکورد ها باعثمی گردد که درمدت زمان کوتاهی انرژی زیادی به سازه اعمال گردد این وضعیت معمولا درموقعیت عمود برگسل روی میدهد برای بررسی تاثیرات این حرکت پالس گونه سازه های ۴ ، ۸ و ۱۲ و ۱۶ طبقه قاب خمشی که براساس آیین نامه UBC-97 طراحی شده اند در معرض حرکات زمین حوزه نزدیک در جهت پیشرونده قرارگرفتند. همچنین با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد سازه ها تحت زلزله های حوزهنزدیک بسیار پیچیده است برای بررسی دقیق تر تاثیر حرکات پالس گونه بررفتار سازه از حرکات پالس گونه سادهشده که توسط علوی و کراوینکلر پیشنهاد شده برای ارزیابی رفتار سازه ها استفاده گردید.