سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه برزگری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رضوانشهر صدوق، یزد، ایران
اعظم رضوی نسب – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور میبد، یزد، ایران

چکیده:

پخش سیلاب به عنوان راه کار و تدبیری راه گشا در جهت تغذیه سفره های آب زیرزمینی و رفع مسائل و مشکلات مصیبت بار سیل و کم آبی بخصوص در مناطق خشک در دو سه دهه اخیر مورد توجه خاص و عنوان یک برنامه ملیبوده است در طرح های پخش سیلاب، سیل وارده به همراه خود گل و لای و رسوبات را حمل نموده و در عرصه های پخش سیلاب برجا گذاشته می شود و در درازمدت شرایط و وضعیت جدیدی در خاک عرصه پخش را پدید می آورد. بههمین دلیل بنا به تغییراتی که در ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک قابل پیش بینی است این تحقیق در برنامه کار پژوهشی قرار گرفت. لذا در مرحله اول،جهت بررسی میزان سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی، واکنشخاک و SAR ، برداشت خاک سطحی به صورت سیستماتیک تصادفی از ۵۲ نقطه محل پروژه پخش سیلاب و ۷ نقطه در منطقه شاهد انجام شد. پس از بررسی داده ها با آزمون LSD در محیط نرم افزار SPSS ، نتایج نشان داد، هدایت الکتریکی، واکنش خاک، کلسیم ، منیزیم و پتاسیم خاک در منطقه پخش افزایش یافته و بین سدیم عرصه شاهد ومنطقه پخش سیلاب، تغییر چشمگیری مشاهده نمی شود