سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مازیار قندیان زنجان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمند اصلی –
رضوان موحدی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

شوری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده بهرهبرداری اقتصادی اززمینها برای زراعت گیاهان زراعی است آماده سازی بذریکی از راه حلهایکاهش اثرات منفی شوری میباشد که برای بالا بردن عملکرد دانه و درصدجوانه زنی مورد استفاده قرارمیگیرد پرولین اسیدآمینه آزادی استکه درپاسخ به استرس درسلولهای گیاهی تجمع می یابد نقش اساسی پرولین محافظت سلولها از تاثیرات منفی انباشتگی نمک تبادل اسمزی پایداری ساختار سلولها ازقبیل غشا و پروتئین ها می باشد استعمال خارجی پرولین با افزایش فعالیت کاتالاز و پراکسیداز درگیاه توتون درشرایط تنش شوری به طور قابل توجهی برکاهش مسمومیت ناشی از H2O2 تاثیر می گذارد از این رو به منظور تاثیر پرولین بردرصد جوانه زنی طول ریشه چه و میزان آنزین کاتالاز درشرایط تنش شوری آزمایشی درقالب طرح فاکتوریل کامل تصادفی با سه تکرار درشرایط آزمایشگاه انجام شد سه سطح پرولین صفرو۲۵و۵۰ یملی مولار و سه پتانسیل اسمزی ایجاد شده به وسیله کلرور سدیم صفرو۶۰و۱۰۰ میلی مولار سطوح فاکتوردوم را تشکیل دادند نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد پرولین وشوری درسطح ۱درصد بردرصدجوانه زنی طول ساقه چه و میزان آنزیم کاتالاز معنیدار بودند.