سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه روشنی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی اینورژن های بسیار شدد شهر تبریز در سال ۲۰۰۸ با استفاده از اطلاعات رادیو سوند نقشه اسکیوتی ونقشه های سینوپتیک درمقیاس روزانه ماهانه، فصلی پرداخته شد پس از بررسی داده ها ابتدا روزهایی با شرایط وارونگی دمای ضعیف ، متوسط شدید و بسیار شدید مشخص شد و سپس الگوی سینوپتیکی روز ۱۱ فوریه ۲۰۰۸ مربوط به یک روز قبل و یک روز بعد از اوج شدت وارونگی با استفاده از نقشه های سینوپتیک سطح زمین ۸۵۰ و ۷۰۰ هکتوپاسکالی تحلیل گردید نتایج تحلیل نشان داد که زمانی که سیستم پرفشاری به منطقه وارد می شود و بلافاصله توسط سیستم کم فشاری ازمنطقه خارج شود اینورژن ضعیفی در منطقه به وجود می آید ولی زمانی که سیستم پرفشاری به منطقه وارد شد و بصورت مداوم درمقطع چند روزه درمنطقه متمرکز شد هوا برروی هم انباشته شده و شدت اینورژن به اوج خودمی رسد