سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیروان سازنده – کارشناس ارشد مهندسی معدن (استخراج) ، کارگاه موج شک نهای بنادر چند منظو
داوود زارع – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران.

چکیده:

کاربرد روشهای تحلیل عددی و متعاقب آن استفاده از نر مافزارهای تحلیلی در پروژ ههای بزرگ عمرانی از دیرباز رواج داشته است. در مدلسازی عددی تراوش آب، تأثیر پرده آ ببند بر روی خطوط جریان و توزیع فشار منفذی قابل توجه است. در این مقاله پس از بررسی وضعیت زمی نشناسی منطقه، برای مدلسازی در هر تکی هگاه و پی سد کارون ۴، از یک مقطع عرضی استفاده شده است. پرده آ ببند ب هصورت دیوار های با نفوذپذیری بسیار پائین تا عمق بهینه تعبیه شده است. سپس خطوط جریان و توزیع فشار منفذی در تکی هگاهها و پی سد در حالت قبل از احداث پرده آ ببند و بعد از احداث پرده تا عمق بهینه با یکدیگر مقایسه شد هاند.