سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالرحمن آرام – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد
محبوبه آرام – کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی
علی قنبری – استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توسعه شهری دوجنبه دارد یک جنبه آن خود توسعه شهری و شهری شدن است کهدرارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها دریکسیستم شهری است جنبه دیگر توسعه شهری مرتبط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است درواقع تمرکز شهری نشان میدهد که منابع شهری تا چه حد دریک یا چند شهر بزرگ اقتصادمتمرکز شده و یا درمیان شهرهای مختلف پراکنده شده است برای اندازه گیری تمرکز شهری از سه شاخص هیرمن – هرفیندال ، ضریب توزیع پرتو و نخست شهری استفاده می شود با توجه به اندازه بزرگ دولت درایران و نقش عمده ای که دربخشهای مختلف اقتصادی ازجمله حمل و نقل دارد بنابراین مطالعه تاثیرات بخش حمل و نقل برتمرکز شهری درایران مستلزم درنظر گرفتن سیاست های دولت دراین بخش است همچنین درایران پرداخت یارانه ها به خصوص یارانه بنزین دربخش حمل و نقل بخش در خور توجهی از بودجه دولت را بخ ود اختصاص میدهد بنابراین مطالعه اثر سرمایه گذاری دربخش حمل و نقل و پرداخت یارانه بنزین برتمرکز شهری به منظور ایجاد زمینه ای مناسب برای برنامه ریزی تمرکز شهری به همراه یک سیستم حم لو نقل سالم ضروری به نظر می رسد هدف این مقاله تحلیل اثر متغیرهای سیاستی دولت یارانه ها برتمرکز شهری درقالب پدیده نخست شهری درایران میباشد.