سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذور گیاه شاهی با مواد بازدارنده تنفسی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مجری در سال ۱۳۸۹ انجام شد. از طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار شامل بدون اعمال تیمار به عنوان شاهد، سیانید پتاسیم، هیدروکیامیک اسید هر دو با غلظت ۰۰۵/۰ میلی مولار و مخلوط این دو ماده در ۳ تکرار و به صورت پیش تیمار استفاده و سپس اقدام به کشت در کرت هایی به مساحت نیم متر مربع شد و در آخر طول ریشه و ساقه گیاه دارویی شاهی اندازه گیری شد. نتایج آزمایش بیانگر این بود که اثر تیمارها بر روی طول ریشه و ساقه در سطح ۱ درصد معنی دار است. مقابسه میانگین ها مشخص کرد که بالاترین طول ریشه به دست آمده مر بوط به تیمار مخلوط مواد بازدارنده با میانگین۷٫۹۱ سانتی متر می باشد که با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری دارد و کمترین طول ریشه مربوط به تیمار سیانید پتاسیم با میانگین ۶٫۱۳ می باشد که با شاهد آزمایش در یک کلاس آماری قرار داشت. در مورد صفت طول ساقه بالاترین طول مربوط به تیمار هیدروکسامیک اسید با میانگین ۷٫۲۲ بوده اما پایینترین طول ساقه در سیانید پتاسیم مشاهده شد.