سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم جانباز – دانشجویی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
سودابه جهانبخش – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلی پوری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
زهره زارع زاد – دانشجویی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

چکیده:

منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر گندم با باکتری ازتو باکتر وNacl بر میزان تجمع پرولین در شرایط تنش شوری آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در غالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمار های آزمایش شامل پرایم بذور در چهار سطح (پرایم با ازتو باکتر، پرایم باNacl ترکیب پرایم ازتوباکتر و Nacl و عدم پرایم) و شوری در چهارسطح ۵۰، ۱۰۰و۲۰۰ و ۰ میلی مولار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پرایم کردن بذور بر شاخص کلروفیل برگ میزان کربو هیدرات و پرولین اثر معنی داری دارد. بهترین نوع پرایم ترکیب پرایم با ازتو باکتر و کلرید سدیم بود، نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری میزان تجمع قند و پرولین در برگ ها افزایش می یابد با طوری که بیشترین میزان پرولین و کربوهیدرات در شوری ۲۰۰ میلی مولار مشاهده شد. همچنین میزان کلروفیل برگها با پرایم کردن بذور بیشتر می شود به خصوص ترکیب پرایم ازتو باکتر و کلرید سدیم در این بررسی مشخص شد که با افزایش شوری میزان کلروفیل برگ ها کاهش می یابد