سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد قاسمی لمراسکی – کارشناس ارشد زراعت، دبیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ ساری استان مازندران
سیده زهرا حسینی – کارشناس ارشد اصلاح دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

جهت بررسی تاثیر تکنیک پرایمینگ در مولفه های جوانه زنی و صفات مورفولوژیکی گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور اجرا شد. فاکتور اول شامل ۷ تیمار (KNO32% و KNO31% و KCl4% و KCl2% و PEG10% و PEG5% و آب مقطر به عنوان شاهد) و فاکتور دوم شامل سه زمان پرایمینگ ( ۱۵ و ۳۰ و ۴۵ ساعت) بود. نتایج نشان داد بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار ۱۰% PEG در طی ۴۵ ساعت و بلندترین طول ساقه چه و ریشه چه در تیمار KCl 2% و ۴% KCl در ۴۵ ساعت مشاهده شد. سرعت جوانه زنی در تیمار ۱۰%PEG نسبت به شاهد تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. بررسی اثرات متقابل بیانگر این بود که پرایمینگ باعث بهبود درصد جوانه زنی و طول ساقه چه در گندم شده است.