سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
قدیر طاهری – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
احمد جعفر نژاد – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی ذرت علوفه ای رقم ۷۰۴ بذور با استفاده ازمحلولهای آب مقطر، (۱۵%) ۸۰۰۰ PEG و KCL(3%) و (۰٫ ۵%) KH2PO4، در مدت های زمانی ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ساعت پرایم شدند .ازبذور خشک (بدون پرایم) نیز به عنوان شاهد استفاده شد.این تحقیق در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. صفات مورد اندازه گیری شامل: زمان تا ۱۰ و ۵۰ درصد جوانه زنی، سرعت و درصد جوانه زنی، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه بودند. نتایج آزمایش نشان داد که خیساندن بذور در آب مقطر و محلول های پرایمینگ، مولفه های جوانه زنی را نسبت به شاهد به طور معنی داری بهبود میبخشد. از میان تیمار های به کار برده شده تیمار آب مقطر ۱۲ ساعت کمترین زمان تا ۱۰ و ۵۰ درصد جوانه زنی و بیشترین سرعت و درصد جوانه زنی را دارا بود. بیشترین وزن خشک ساقه چه نیزمربوط به تیمار (۰٫ ۵%) KH2PO4 4 ساعت بود.