سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی حجتیان فر – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات
علی باقرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
غلامرضا سازواری – مربی آموزشی دانشگاه آزاد مشهد
احمد حیدری – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

پرایمینگ بذر یکی از روشهای فیزیولوژیکی به حساب می آید که سبب تسریع فرایندهای جوانه زنی بذور می شود لذا می توان از آن برای کاهش و تعدیل اثراتمنفی آللوپاتی ضایعات باغی و بقایای گیاهان زراعی بریکدیگر که موجب کاهش درصد جوانه زنی بذور کشت شده می شود استفاده کرد به منظور بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره آبی برگهای درخت گردو Juglans regia برروی شاخص های جوانه زنی و رشد بذور جو رقم سهند آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در سال ۹۰ در آزماییشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد اجرا گردید فاکتورهای مورد بررسی دراین آزمایش عبارتند از فاکتور اول شامل دونوع ماده آلی اسید آسکوربیک اسید هیومیک و فاکتور دوم شامل پنج سطح غلظت شاهد بدون عصاره آب مقطر ۰ بدون پرایم ۱و۲و۵ گرم برلیتر بود صفات مورد بررسی دراین آزمایش عبارتند از درصد جوانه زنی طول ساقه چه طول ریشه چه طول گیاهچه شاخص طولی بنیه گیاهچه نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه R/S ضریب آلومتریک و وزن تر گیاه چه بود برای بهتر مشخص شدن اثرات متقابل نوع پیش تیمارها با مقدار غلظت آنها از دو تیمار شاهد که یکی بدون عصاره آبی آب مقطر و دیگری بدون پرایمینگ بدون پیش تیمار استفاده شد.