سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی محمدی قلعه نی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی در دشت ساوه انجام شده است در راستای هدف مطالعه دادههای ماهانه بارندگی ، دبی و کیفیت در ۳ ایستگاه هیدرومتری واقع بررودخانه های قره چای و مزلقان و داده های کیفیت و سطح آب زیرزمینی در ۳۲ حلقه چاه مورد بررسی قرارگرفته است بررسی روند تغییرات بارندگی و دبی خروجی حوضه در سه ایستگاه شاه عباسی، رازین و جلایر نشان دهنده روند افزایشی بارندگی ولی برخلاف انتظار روند کاهشی دبی است که حاکی از تاثیر بیشترین عواملی مانند فعالیت های انسانی تا کمبود بارندگی در کاهش دبی رودخانه های قره چای و مزلقان می باشد امارهای موجود نشان میدهد که افت تجمعی سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت ساوه طی ۱۸ سال ۸۷-۷۰ حدود ۲۶/۳۰ متر بوده است که پس از احداث و آبگیری سد ساوه در سال ۱۳۷۴ افت سطح آبهای زیرزمینی روند افزایشی یافته است نتایج بررسی کیفیت آبهای سطحی در سه ایستگاه هیدرومتری حاکی ازنامطلوب تر شدن کیفیت آب رودخانه قره چای در ایستگاه شاه عباسی نسبت به ایستگاه جلایر می باشد.