سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید مصطفی خضری – استادیار گروه مهندسی محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دا
زینب عرفانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و ت
مهناز واعظی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و ت
الهام قنادی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و ت

چکیده:

پدیده دو باره معلق سازی در اثر وزش باد در حوضچه های ته نشینی می تواند مسئله ساز بوده و موجب کاهش راندمان تصفیه گردد ، جهت ، سرعت و عمق اختلاط باد از فاکتورهای بسیار موثر در ایجاد این پدیده می باشند. در این پژوهش به دو فاکتور موثر شدت و جهت باد پرداخته شد و بدین منظور ، نسبت به جهت جریان آب ، باد در دو جهت موافق ( در سرعت های m/s و۴/۵ و ۵/۵ و ۷) و مخالف ( در سرعت های m/s و ۲/۵ و ۳/۵ و ۵) بررسی شد و تعیین راندمان حذف TSS از خاک تنسیل در غلظت های mg/l 300 و ۴۰۰ و ۵۰۰ و اختلاط مخزن به مدت ۳۰-۱۵ دقیقه و به طریق By Pass دبی یکنواخت در ورودی ( از طریق باز و بسته کردن دریچه تعبیه شده در انتها تونل باد) انجام شد. در آزمایشات بدون اثردهی باد راندمان حذف ۷۳% برای غلظت ۴۰۰ گرم خاک در ۱۰۰۰ لیتر آب به عنوان بهینه انتخاب شده که سایر آزمایشات با اثردهی باد بر روی این غلظت ادامه یافت . نتایج نشان می دهد، در شرایطی که جهت باد مخالف جهت جریان آب و سرعت آن ۲/۵m/s ، (دمش باد) بود ، راندمان حذف ذرات افزایش یافت ، که این مورد با مشاهدات مراجع دیگر مطابقت داشته است، در صورتیکه جهت باد ، موافق با جهت جریان اب بود ( مکش باد) ، کاهش راندمان بیشتری نسبت به جهت مخالف باد مشاهده شد، که میزان این کاهش در بارهای سطحی بیشتر به مراتب بیش از حالات قبلی بود.