سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحمد میرباقری – استادیار گروه مهندسی محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دا
سیدمصطفی خضری – استادیار گروه مهندسی محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دا
زینب عرفانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و
مهناز واعظی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و

چکیده:

پدیده دوباره معلق سازی در اثر وزش باد درحوضچه های ته نشینی می تواند مسئله ساز بوده و موجب کاهش راندمان تصفیه گردد، جهت، سرعت و عمق اختلاط باد از فاکتورهای بسیار موثر در ایجاد این پدیده می باشند. در این پژوهش بهدو فاکتور موثر شدت و جهت باد پرداخته شد و بدین منظور، نسبت به جهت جریان آب، باد در دو جهت موافق ) در سرعت های ۴/۵m/s , 5/5و۷ و مخالف ) در سرعت های ۲/۵m/s و ۳/۵ و ۵ بررسی شد و تعیین راندمان حذفTSS از خاک تنسیل در غلظت های ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ mg/l و اختلاط مخزن به مدت ۳۰-۱۵دقیقه و به طریق By Pass دبی یکنواخت در ورودی )از طریق باز و بسته کردن دریچه تعبیه شده در انتهای تونل باد( انجام شد. در آزمایشات بدون اثردهی باد راندمان حذف ۷۳ % برای غلظت ۴۳۳ گرم خاک در ۵۳۳۳ لیتر آب به عنوان بهینه انتخاب شد که سایر آزمایشات بااثردهی باد بر روی این غلظت ادامه یافت. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که جهت باد مخالف جهت جریان آب و سرعت آن ۲/۵m/s )دمش باد( بود، راندمان حذف ذرات افزایش یافت، که این مورد با مشاهدات مراجع دیگر مطابقت داشته است، درصورتیکه جهت باد، موافق با جهت جریان آب بود )مکش باد(، کاهش راندمان بیشتری نسبت به جهت مخالف باد مشاهده شد، که میزان این کاهش در بارهای سطحی بیشتر به مراتب بیش از حالات قبلی بود