سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حبیب اله قائدامینی – کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز
سیدمحمدجعفر ناظم السادات – دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از پدیده های جوی گرمسیری MJO است که با کارکردهایهمرفتی در پهنه های گرمسیری شرقی پیوند دارد در فازفعال MJO کارکردهای همرفتی در پهنه های گرمسیری شرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس ارام افزایش می یابد. دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل نمایه RMM به کاربرده شده این نمایه با ۸ه فاز گوناگون MJO که با فاز ۱ در کناره های شرق افریقا در اقیانوس هند اغاز شده و پیش از ناپدید شدن در فاز ۸ به اقیانوس ارام می رسدمشخص می گردد پیوند میان بارشهای نوامبر تا اوریل ۷ ایستگاه که در پهنه های گوناگون جنوب ایران جای گرفته اند در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۷۹ ارزیابی شد چگونگی جاپای فازهای MJO براندازه بارش و تناوب رخداد دوره های تر و خشک در مقیاس زمانی روزانه بررسی گردید. یافته های اماری نشان داد که اندازه بارش همزمان با چیرگی فاز منفی به گونه ای معنی داری از مقادیر بارش همزمان با چیرگی فاز مثبت بیشتر می باشد.