سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس داوری مقدم – دانشگاه صنعتی شریف
داریوش باستانی – دانشگاه صنعتی شریف عضو هیئت علمی

چکیده:

درمطالعه حاضرتلاش شده است تا تاثیر پدیده مارنگونی برسرعت صعود قطرات منفرد بررسی شود این کاراز طریق اندازه گیری سرعت صعود قطرات فاز پراکنده درقطرهای مختلف و درسه غلظت متفاوت ازحل شونده درون ستون حاوی فازساکن دردو سیستم آب – استون – تولوئن غلظت های ۷/۵و۱۵و۳۰gr/lit و آب سوکسینیک اسید – نرمال بوتانول غلظت های ۲و۵و۸ درصد وزنی انجام می شود که ازلحاظ خواص فیزیکی با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارند نتایج بدست آمده نشان میدهد پدیده مارانگونی که براثر گرادیان کشش سطحی درفصل مشترک فاز پیوسته و فازپراکنده بوجود می آید سبب کاهش شدید سرعت صعود قطرات درسیستم آب – استون – تولوئن می شود گرادیان کشش سطحی حاصله ناشی از گرادیان غلظت جز منتقل شونده درفصل مشترک دو فاز می باشد.