سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میترا خلیلی – کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
غلامرضا رهبر – عضو هیأت
سیدعلی اکبر موسوی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحعلوم و تحقیقات فارس

چکیده:

عملیات پخش سیلاب بر روی آبخوان یکی از راه های استحصال آب در مناطق خشک و نی مه خشک می باشد که استفاده بهینه از سیلاب را فراهم می کند. پخش سیلاب و رسوب گذاری در سطح خاک با توجه به کیفیت وکمیت املاح که توسط سیل حمل می شوند می تواند موجب تغییراتی در خاک گردد، در این تحقیق تاثیر پخش سیلاب بر بافت خاک و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک منطقه کفدهک خرامه واقع در استان فارس مورد مطالعهقرار گرفته است. در این مطالعه سه نوار اول عرصه پخش سیلاب که بیشترین میزان ظرفیت جذب آب را داشته انتخاب و در هر نوار ۳ نقطه از سیستم پخش سیلاب و ۱ نقطه از سیستم شاهد به عنوان نقاط نمونه برداری انتخاب -شد و نمونه های خاک از اعماق ۱۰ و ۳۰ -۲۰ ،۰ -۲۰ سانتی متری برداشته شد . مقایسه نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون LSD0.05 نشان داد که معنی داری در فسفر و پتاسیم محلول، درصد ماده آلی، درصد ازت کل، درصد کربنات کلسیم pH و هدایت الکتریکی در بین عرصه پخش سیلاب و شاهد وجود ندارد، اما نتایج نشان داد که سیلت در عرصه پخش سیلاب به طور معنی داری بیشتر از عرصه شاهد می باشد، همچنین مشاهده شد که درصد شن در عرصه پخش سیلاب به طور معنی داری کوچکتر از عرصه شاهد می باشد.