سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه عزیزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
محمدامیر دلاور – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرید شکاری – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر پتاسیم و تنش خشکی بر غلظت عناصر غذایی در برگ گیاه گلرنگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۲ تیمار و ۳ تکرار در گلخانه گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان، اجرا گردید. تیمارها شامل پتاسیم در چهار سطح (۸۰، ۱۳۰، ۱۸۰ و ۲۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم) و تنش خشکی در سه سطح (۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ درصد ظرفیت مزرعه) بودند که بر روی گیاه گلرنگ اعمال گردیدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تنش خشکی منجر به کاهش غلظت فسفر، نیتروژن، کلسیم و منگنز و افزایش غلظت پتاسیم و آهن در برگ گردید. مصرف پتاسیم نیز منجر به کاهش غلظت فسفر و کلسیم و افزایش غلظت پتاسیم و آهن در برگ شد و در غلظت های بالاتر از ۱۳۰ میلی گرم برکیلوگرم، غلظت نیتروژن و در غلظت بالاتر از ۱۸۰ میلی گرم بر کیلوگرم، غلظت منگنز را کاهش داد.