سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد فیاض – سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
حسین علیقلی زاده –

چکیده:

موضوع آلودگیهای زیست محیطی به عنوان یک مساله اجتماعی همه جوامع بشری می باشد و این یک واقعیت است که همیشه همه افراد جامعه با ساکنین شهر به پاکیزگی محیط زیست خود توجه چندانی ندارند که نمود چنین رفتارهایی درمحل زندگی افراد مشاهده می شود و نقش پایگاه اجتماعی افراد دردفع آلودگیهای زیست محیطی شناخت عوامل اجتماعی موثر برآلودگیهای زیست محیطی و اثرات رشد توسعه فرهنگی لزوم بررسی اثرات پایگاه اجتماعی افراددردفع آلودگیهای زیست محیطی را ایجاب می کند. دراین تحقیق ضمن بررسی مبانی نظری مرتبط شامل رابطه انسان و محیط زیست وضعیت فعلی محیط زیست درجهان و ایران و نظریه های مرتبط با موضوع تحقیق از یکسو و توجه به مشکل بین رشته ای بودن حوزه مورد مطالعه و درنظر گرفتن نگرشهای اجتماعی موجود در سه دوره کلاسیک مدرن و فرامدرن به موازات استفاده از دیدگاه های زیست محیطی از سوی دیگر تحلیل موضوع با رویکرد جامعه شناختی درتعامل با دیدگاه های زیست محیطی مدنظر قرارگرفته است. درتحقیق حاضر جامعه آماری شامل افراد بالای ۲۰ سال مناطق ۲۰ و ۱۰ و ۱ شهر تهران می باشد و حجم نمونه با فرض جامعه اماری محدود درسطح اطمینان ۰/۹۵ محاسبه شده است.