سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید رضا کلات جاری – استادیار،دانشکده عمران و معماری،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد حسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه،دانشکده عمران و معماری،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

الگوریتم جستجوی هارمونی HS با الهام ازفرایند نوازنده ها درجستجوی یک حالت مناسب برای نواختن موسیقی بصورت فی البداهه شکل گرفته است این روش به عنوان یکی از الگوریتم های فراابتکاری مطرح بوده و برای انجام فرایند بهینه یابی مستلزم مقدار دهی پارامترهای مختلفی می باشد این پارامتر ها درروندب هینه یابی تاثیر بسزایی داشته و همواره اتخاذ مقدار مناسب برای هریک امری مهم و ضروری است دراین راستا پارامتر HCMR عاملی مهم درفرایند بهینه یابی براساس HS است که درروند تشکیل بردار متغیرهای طراحی جدید نقشی اساسی ایفا می نماید بدین منظور دراین مقاله ابتدا روند حل مساله بهینه یابی سطح مقطع سازه ها براساس روش HS تشریح و درادامه میزان اثربخشی پارامتر HCMR به ازای حالات و مقادیر مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است معیار مقایسه سیرهمگرایی درروند بهینه یابی است که با رسم نمودارهای همگرایی به ازای حالات و مقادیر مختلف پارامتر موردنظر مطالعه شده است.