سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بهنود – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
بهرام ناصرنژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منوچهر نیک آذر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا بهنود – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی توانایی باگاس خام در جذب نفت خام و حذف آن از محیط های آبی آلوده، به ویژه محیط آب شور می باشد. تاثیر پارامترهای دما، شوری، pH ، مقدار جاذب و غلظت اولی نفت خام در این تحقیق بررسی شده و با توج ب تاثیر صعودی و نزولی هر یک شرایط آزمایش برای رسیدن ب بیشترین درصد حذف مشخص شد. در نهایت حداکثر جذب معادل با ۳٫۷۳ % برای غلظت اولی آلودگی معادل بها ۲۲۲ppm ، دردمای oC 4، مقدار جاذب ۱۲ . g/l ، شوری ۴۲ % و pH=3 بدست آمد.