سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد شیرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری دانشگاه علوم تحقیقا
ولی احمد سجادیان – دکترای مهندسی نفت، عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

بررسی رفتار مخازن شکافدار از دو جهت عمده حائز اهمیت می باشد. یکی اینکه بخش عمده ای از نفت تولیدی در دنیا و بخصوص در کشورمان از این نوع مخازن هستند. و دیگر اینکه این نوع از مخازن به دلیل وجود تخلخل دو گانه شاملمحیط متخلخل (تخلخل زیاد /تراوایی کم) و شبکه شکاف ها (تخلخل کم/تراوایی زیاد) با خصوصیات فیزیکی متفاوت سبب شده است که ساختار این مخازن بسیار پیچیده تر از مخازن معمولی (بدون شکاف) باشد. ساختار ناهمگون مخازنشکافدار سبب فعال شدن مکانیزم های تولید پیچیده و متفاوت شامل همرفت، دیفیوژن، ریزش ثقلی، آشام و آزاد شدنگاز، شده است. و اما مکانیزم ریزش ثقلی که از عمده ترین مکانیزم تولید نفت در مخازن شکافدار در فرایند تزریق گاز می باشد تحت تاثیر پارامتر های مختلف شکاف و ماتریکس قرار می گیرد. لذا در این مقاله با استفاده از مدل ساز ترکیبی Eclipse-300 و مدل تخلخل دو گانه، یکی از مخازن شکافدار جنوب غرب ایران مورد مطالعه قرار گرفته است که در آن تأثیر پارامترهای مختلف شکاف (ارتفاع بلوک، میزان فشار مویینگی، پیوستگی مویینگی) بر عملکرد مکانیزم ریزش ثقلی، در طی حالات مختلف تخلیه طبیعی مخزن و فرایند تزریق گاز در مخزن پرداخته شده است