سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته حسن خانی قوام – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه
بیوسف عباسپور گیلانده – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
غلامحسین شاعقلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
عزت اله عسگری ارده – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

شناخت خواص فز ییکی، مکانیکی و همچنین خصوصیات دینامیکی خاک های کشاورزی امری ضروری و غ یر قابل اجتناب می باشد. تعیین دقیق پارامترهای خاک شامل ضریب اصطکاک داخلی، چسبندگی، ضریب اصطکاک د نا یم یکی، اصطکاک خاک- فلز و … در طراحی ادوات کشاورزی، محاسبه نر یوی کششی و بررسی عملکرد و سائد یگی آنها اهمیت اساسی دارد. بومی سازی ادوات و ماشینهای کشاورزی در منطقه نیاز به تعیین دقیق هر یک از پارامترهای اشاره شده دارد. همچنین در مدل سازی رابطه بین ماشین و خاک (از قبیل مدلسازی رابطه بین لاستیک و خاک)، مقادیر ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار همواره مورد توجه محققین و طراحان بوده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر رطوبت و جنس قطعه درگ یر با خاک بر ضریب اصطکاک خاک و فلز و چسبندگی در یک خاک با بافت لومی است. در این تحقیق جهت اندازه گیری ضریب اصطکاک خاک و فلز و چسبندگی از یک سیستم اندازه گیری که در دانشگاه محقق اردبیلی طراحی و ساخته شد، استفاده گردید . در این سیستم اندازه گیری، مخزن خاک توسط الکتروموتور روی دو ریل موازی به حرکت در آمده و حاصل این حرکت تماس قطعه فلزی ثابت با سطح مماسی خاک داخل مخزن میباشد. از یک دیتالاگر مدل DT800 متصل به لودسل s شکل برای اندازه گیری مستقیم نیروی کششی حاصل از نیروی اصطکاکی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایشات در رطوبت ها ی مختلف نشان میدهد که با افزایش بار عمودی روی هر قطعه و هم چنین با افزایش رطوبت تا ۳۲ % نر یوی کششی لازم نز ی افزایش می یابد و در رطوبت ۴۶ % که خاک به حد روانی رسد یه بود، مقدار نر یوی کششی برای هر ۴ قطعه کاهش یافته است.