سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی قطبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه مهندسی مواد، اهواز،
منصور فرزام – دانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، آبادان
ایرج کاظمی نژاد – دانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از آبکاری الکتریکی به روش جریان پالسی پوشش نانو کامپوزیت نیکل کبالت به همراه نانو ذرات – TiO2 بر روی ورقه های مسی رسوب داده شد . سپس پوششهای پدید آمده از نظر رفتار خوردگی موردبررسی قرار گرفتند بررسی پوششها توسط میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که نحوه پوشش دهی و پارامتر های آبکاری تاثیر به سزایی در رفتار خوردگی آنها خواهد داشت . لذا با توجه به اینکه پوششهای تولید شده با روش پالسی دارای ساختار متراکم و کاملا ا یکنواخت است، در نتیجه رفتار خوردگی مناسبتری از خود نشان می دهند . نتایج حاصل از منحنی هایپلاریزاسیون و EIS نشان می دهد که با افزایش پیک دانسیته جریان ابتداجریان خوردگی (icorr) افزایش و سپس کاهش می یابد. علت افزایش جریان خوردگی را میتوان به دلیل ریزتر شدن دانه ها در اثر افزایش پیکدانسیته جریان دانست که باعث کاهش اندازه دانه و افزایش مرزدانه در پوشش می شود وسپس مقاومت به خوردگی روند افزایشی پیدا می کند که می توان آن را در نتیجه کاهش میزان کبالت همزمان با افزایش پیک دانسیته جریان دانست .همچنین افزایش فرکانس در زمان پوشش دهی سبب افزایش مقاومت به خوردگی در پوشش شده و جریان خوردگی کاهش می یابد که به دلیل یکنواختی بیشتر در سطح و اندازه دانه و افزایش رسوب نانو ذرات TiO2 همزمان با افزایش فرکانس می باشد