سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی قطبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه مهندسی مواد، اهواز، ایران
منصور فرزام – دانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، آبادان
ایرج کاظمی نژاد – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پوشش نانو کامپوزیتیNi-Co-TiO2توسط رسوب الکتروشیمیایی با مقادیر مختلفpH و غلظت های مختلف کبالت بررسی شد. تصاویرSEMو همچنینEDXنشان می دهد که با افزایش pH از۲/۵الی۴/۵بازدهی جریان افزایش می یابد که باعث افزایش میزان درصد کبالت در پوشش خواهد شد. اما پس از آن دوباره از میزان کبالت کاسته می شود که به دلیل کاهش بازدهی جریان می باشد. در میزانpHهای پایین تمایل به انحلال فلزات رسوب داده شده جدید و جلوگیریاز تشکیل و جذب هیدروکسیدهای فلزی وجود دارد و وجود مقادیر پایین کبالت در پوشش به دلیل میزان پایینCo2+ در الکترولیت می باشد.با این وجود درpHهای بالا بیشتر تمایل به تشکیل و جذب هیدروکسید های فلزی و جلوگیری ازانحلال فلزات رسوب داده شده جدید دارد .به همین دلیل با افزایشpHباعث افزایش میزان یون های رسوبی کبالت در پوشش می شود و این سبب می شود که میزان رسوب نانو ذرات تیتانیوم در محلول افزایش یابد. همزمان با رسوب ذراتTiO2 مورفولوژی پوشش هرچه بیشتر به سمت ذرات کروی شکل پیش می رود