سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا بهری – کارشناس ارشد مهندسی معدن،دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک صنعتی ش
سید ضیاءالدین شفائی – استاد دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه فنی تهران
محمد کارآموزیان – استادیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک صنعتی شاهرود

چکیده:

باطله زغال کارخانه البرز مرکزی دارای درصد بالایی زغال هستند که بلااستفاده درطبیعت رها شده اند یکی ازروشهای موثردرکاهش خاکستر زغال سنگ برای فراوری موادمعدنی کم عیار فلوتاسیون ستونی است دراین تحقیق به کارگیری این روش درفراوری زغال موجود ردباطله استفاده شده است با توجه به اینکه ماندگی گاز یکی از مهمترین پارامترها برای توصیف شرایط هیدرودینامیک فلوتاسیون ستونی است و اجرای عملیات سلول فلوتاسیون ستونی وابسته به برخی پارامترها مانند نرخ گازدهی نرخ خوراک دهی نرخ آب شستشو مقدار و نوع معرفهای شیمیایی و غیره است بنابرانی رفتار این پارامترها برروی ماندگی گاز باطله های زغال سنگ کارخانه البرز مرکزی با استفاده ازروش طراحی فاکتوریل جزئی دو سطحی به تعداد۱۸ آزمایش بررسی شد نتایج نشان داد که به جز مقدار کلکتور و نرخ آب شستشو تاثیر پارامترهای نرخ هواده ینرخ خوراک دهی و مقدار کف ساز از نظر آماری درسطح اطمینان ۹۵درصد بردرصد خاکستر معنی دار و با اهمیت است براساس نتایج آزمیاشها ماندگی گاز به شدت وابسته به نرخ هوادهی است و با افزایش آن بطور معنی داری ماندگی گاز افزایش می یابد و همچنین آزمایشها نشان داد که دریک نرخ هوادهی ثابت با افزایش نرخ خوراک دهی و مقدارکف ساز ماندگی گاز افزایش می یابد.