سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا لطفی – دانش آموخته آبیاری و زهکشی
رضا دادمهر – استادیار مهندسی آب

چکیده:

منابع آب زیرزمینی بزرگترین ذخیره آب قابل دسترس درکره زمین میب اشد این بخش از منابع آب بصورت محدود بوده و درطولانی مدت جایگزین می شود دشت ارومیه که درقسمت غربی دریاچه ارومیه قرارگرفته است درسالهای اخیر بعلت وضعیت نامطلوب تغذیه و برداشت تحت تنش قرارگرفته است بدین منظور برروی مدل تهیه شده با کد مادفلو بررسی هایی انجام گرفته تا پارامترهای تاثیر گذار برتراز آب زیرزمینی شناخته شده و راهکارهایی درجهت بهره بردار یمناسب ارایه شود سه پارامتر تغذیه پمپاژ ازچاه های بهره برداری و تبخیر و تعرق تحلیل شده است نتایج حاکی از انست که مهمترین نقش درتراز اب زیرزمینی این دشت مربوط به تغذیه است پارامترهای پمپاژ و تبخیر تعرق بترتیب دراولویت های بعدی قراردارند.