سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان شایسته – گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
بهزاد کوهی – شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل
حسین حسنوند – گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
وحید یاری –

چکیده:

در این مقاله پارامترهای موثر بر انعقاد آب اردبیل)سد یامچی( نظیر PH ، دور و زمان افزودن مواد منعقدکننده مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه حاصل با استفاده از منعقدکنندههای سولفاتآلومینیوم ،کلرایدفریک و پلیآلومینیومکلراید و ماده منعقدکننده جدید پلیآلومینیومفروسکلراید صورت پذیرفت. براساس نظریه برخورد، در دورهای خیلی زیاد و کم انتظار شکست و یا عدم تشکیل فلوکها افزایش یافته لذا بررسی این فاکتور بسیار مهممیباشد بنابراین بررسیها در دورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسیها در دورهای مختلف براساس آزمایش جار نشان داد که در دور تند rpm 121 ودور کند rpm 01 فرایند انعقاد از عملکرد بالاترینسبت به دورهای دیگر برخوردار است.زمان افزودن مواد منعقدکننده نیز فاکتور بسیار مهم در تصفیهخانهها میباشد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که افزودن همزمان مواد در دور تند عملکرد فرایند انعقاد را بهبود می-بخشد. باتوجه به عملکرد متفاوت مواد منعقدکننده در PH های مختلف، همچنین وجود آبهایی با PH های متفاوت در مناطق و فصول مختلف، این پارامتر نیز در بحث انعقاد از اهمیت بالایی برخودار است. نتایج بیانگر آن میباشد که پلیآلومینیومفروسکلراید، پلیآلومینیومکلراید و سولفاتآلومینیوم در محدوده PH بین ۶ تا ۹ عملکرد بهتری داشت. کلرید فریک نیز در محدوده PH 6 تا ۱۱ راندمان بهتری دارد