سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا سالاری – گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیداحمد عطایی –
فرشته بختیاری –
حسن هاشمی پوررفسنجانی –

چکیده:

راکتور ناپیوسته متوالی که یک روش اصلاح شده لجن فعال است بدلیل سادگی عملیات قابلیت انعطاف بالا در برابر نوسانات نیاز به سرمایه گذاری و زمین کمتر در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است دراین تحقیق پارامترهای عملیاتی این راکتور درتصفیه پساب صنایع پتروشیمی مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به آن زمان بهینه هوادهی و ته نشینی برای این راکتور بدست آمده است در این مطالعه پسابی با شرایط اولیه ;۱۳ ، pH ، mg/L ;530 TS ، mg/L ;210 TSS وmg/L 6280 COD= پس از آنکه با استفاده از اسید سولفوریک تا PH=7/5 خنثی شد با دبی ۳L/day به راکتوری با حجم کاری ۴/۲ لیتر حاوی ۱/۲ لیتر لجن فعال افزوده شد و طی سیکلهای زمانی پرکردن ۱۵ دقیقه، واکنش: ۲۳ ساعت، ته نشینی : ۹۰ دقیقه و تخلیه : ۱۵ دقیقه مورد ازمایش قرارگرفت . در طولمدت واکنش پارامترهای COD ، pH ، ORP و Do و درحین ته نشینی کدورت پایش شد با توجه به نتایج زمان بهینه هوادهی و ته نشینی به ترتیب ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه بدست آمد. دراین شرایط بازدهی حذف COD ،%۶۱ ، TS,TSS و کدورت پساب خروجی به ترتیب ۷۰ و ۵۰mg/L و ۱۷/۹NTU بدست آمد.