سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
هادی فرحی جهرمی – دانشجوی دکتری عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خطوط لوله که شاهراه اصلی انتقال انرژی میباشند و از آنها به عنوان شریانهای حیاتی نام برده میشود، در برابر بارگذاریهای لرزه ای و گذرا آسیب پذیر هستند. این بارگذاری ها شامل بارهای ترافیکی، زلزله، انفجار و فشار دینامیکی درونی (از طرف سیال داخل لوله) و … میباشد. درباره خسارات وارد شده به خطوط لوله تحت هر سناریوی بارگذاری به کرات در ادبیات مهندسی بحث شده است. بحث اصلی این مقاله خسارات وارده به خطوط لوله و پژوهشهای انجام شده در این زمینه در دانشگاه صنعتی شریف است. بنابراین دو بخش اصلی در این مقاله ارائه خواهد شد. در بخش اول خسارات وارده به شریانهای حیاتی بر اساس مکانیزم وارد شدن خسارت به خط لوله طبقه بندی میشود. خسارات وارده از پدیده هایی مانند روانگرایی ، گسلش و انتشار امواج لرزه ای بر خطوط لوله مدفون در بخش اول ارائه شده است. در بخش دوم نتایج حاصل از یک پژوهش انجام شده با موضوع بررسی آسیب پذیری خطوط لوله تحت بار دینامیکی که در قالب تز کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است ارائه میشود. همچنین تاثیر پارامترهایی مانند نایکنواختی توپوگرافی، جهت بارگذاری نسبت به محور لوله، دانسیته خاک، فرکانس و تعداد سیکل بارگذاری و … بر تغییرشکلهای لوله آورده شده است.