سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحسان آل آقا – دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی
سیدمحمد لاری بقال – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دا
احمدعلی آماده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دان
محمود حیدرزاده سهی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دان

چکیده:

پوشش نانو کامپوزیتیNi-Co/SiCبه دلیل خواص مطلوب مانند سختی و مقاومت سایشی بالا، کاربرد وسیعی در کاربردهای مقومت در برابر سایش پیدا کرده اند. در این تحقیق پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Co/SiC در حمام آبکاری واتس حاوی ذراتSiC با قطر متوسط ۵۰ نانومتر با استفاده از جریان معکوس پالسی مربعی تولید شد. تاثیر پارامترهای دانسیته جریان کاتدی و دانسیته جریان آندی بر ساختار پوشش و میزان همرسوبی ذراتSiC و همچنین سختی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های مورفولوژی و کریستالوگرافی به ترتیب با استفاده ازXRD و SEM انجام شد همچنین در صد وزنی ذرات و درصد وزنی کبالت در پوشش با آنالیز ترکیبیEDX اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش دانسیته جریان کاتدی باعث افزایش درصد وزنی ذرات ، کاهش اندازه دانه، کاهش جزیی کبالت و افزایش سختی می شود. افزایش دانسیته جریان آندی باعث کاهش درصد ذرات، افزایش اندازه دانه و کاهش شدید غلظت کبالت می گردد