سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید علی اکبری ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی،
غلامرضا ابراهیمی – دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو

چکیده:

آزمون فشار گرم در بازه دمایی۴۵۰-۲۵۰و نرخ کرنش های۰٫۰۰۱-۱sec–1به منظور ارزیابی رفتار ترمومکانیکی آلیاژAZ61+Srصورت پذیرفت. منحن یهای سیلان رفتار کلاسیک کارگرم را نشان م یدهند، به نحوی که پس از تنش پیک تغییرات منحنی با تبلور مجدد دینامیکی کنترل می شود. تصاویر ریزساختاری نشان م یدهد که ترمیم آلیاژ با افزایش دما و کاهش نرخ کرنش توسعه م ییابد. همچنین تصاویر متالوگرافی حضور مکانیز مهای تبلور مجدد ناپیوسته و پیوسته را نشان م یدهد، به علاوه حضور رسوبات پایدار استرانسیوم دار با فعالیت مکانیزم جوانه زنی متاثر از ذرات موجب گسترش ساختار ترمیم یافته م یشوند