سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نصر اصفهانی – عضو هیات علمی و استادیار،گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمد غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی،گروه مدیریت،دانشگاه اصفهان
مجتبی دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی،گروه اقتصاد،دانشگاه اصفهان
امین تسلیمی بابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی،گروه اقتصاد،دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف پژوهش حاضربررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان برتمال آنها به کارآفرینی می باشد ابعاد شخصیت براساس مدل پنج بزرگ شامل پنج بعد بصورت زیرمی باشد برون گرایی سازگاری گشودگی درمقابل تجربه ثبات هیجانی و شناخت وظیفه ابعاد تمایل به کارافرینی سازمانی نیز سخت کوشی قدرت تحمل ابهام قدرت خلاقیت و نوآوری قدرت انعطاف پذیری قدرت ریسک طلبی و قدرت اعتماد بنفس می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان حوزه معاونت پژوهشی وکتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان می باشد که براساس انجام نمونه گیری اولیه و قرار دادن واریانس حاصل از آن درفرمول نمونه گیری ازجامعه محدود تعداد ۱۶۰نفر بدست آمد و نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز ازروشهای آماری رگرسیون همزمان و ازمون دوربین واتسون استفاده شده است نتایج پژوهش نشان میدهد که ویژگیهای شخصیتی کارکنان برتمایل آنها به تمایل به کارافرینی سازمانی تاثیر داشته و از میان پنج ویژگی شخصیتی ویژگی های سازگاری گشودگی درمقابل تجربه ثبات هیجانی و شناخت وظیفه برتمایل به کارافرینی کارکنان دانشگاه اصفهان تاثیر داشته اند.