سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجیدرضا کریمی – استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
سیامک وطن خواه – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های جامعه شناختی بر گرایش به کارآفرینی ازدیدگاه کارآفرینان استان بوشهر انجام شده است. سئوالات اصلی تحقیق عبارتند از: کارآفرینی چیست؟ چه ابعادی دارد؟ ویژگی های جامعه شناختی چه تاثیری برگرایش به کارآفرینی دارند؟ اهداف ویژه تحقیق عبارت است از: بررسی میزان رابطه بین تجربه کاری، حمایت خانواده، الگوی نقش، میزان درآمد، وضعیت تاهل، قرار گرفتن در پایگاه اجتماعی مورد انتظار، آموزش، وضعیت تحصیلی، جنسیت، سن، بعد خانواده و سال های فعالیت با کارآفرینی و ابعاد آن که شامل نوآوری، ریسک پذیری،استقلال طلبی و ایجاد شرکت نوپا می باشد. این تحقیق به شیوه پیمایش انجام گرفته است. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه در قالب طیف لیکرت از یک نمونه ۳۲۹ نفری از کارآفرینان استان بوشهر جمع آوری شده است. از اعتبار صوری و تحلیل عاملی استفاده شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی گویه ها بدست آمد و در یک پیش آزمون آن دسته از گویه ها که از ضریب آلفای بالایی برخوردار نبودند حذف شدند.چارچوب نظری این پژوهش بر پایه مدل فرآیند رویدادی ویلیام بای گریو می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش های آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS استفاده شد و نتایج نشان می دهد که بین الگوی نقش، حمایت خانواده، تجربه کاری، قرار گرفتن در پایگاه اجتماعی مورد انتظار، آموزش و تعداد اعضای خانواده با کارآفرینی و ابعاد آن رابطه و بین جنسیت، وضعیت تأهل و وضعیت تحصیلی با کارآفرینی و ابعاد آن تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی هر چقدر میزان ویژگیهای جامعه شناختی مذکور در میان افراد جامعه بیشتر باشد، میزان کارآفرینی نیز افزایش می یابد و بین سال های فعالیت و سن با کارآفرینی و ابعاد آن رابطه معنی داری وجود ندارد.