سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میراحمد لشته نشایی – استادیار دانشگاه گیلان
هومن مدبرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
امیر مدندوست – کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی

چکیده:

دراین بررسی درابتدا با استفاده از روش تبدیل حجمی راه کاری تئوری که مربوط به توصیف فیزیکی تاثیر نفوذ پذیری هسته برپایدار لایه آرمور می باشد ارایه شده است دراین روش تاثیر نفوذپذیری هسته به صورت کاهش حجم ورودی جریان آب دراثر بالا رفت امواج درنظر گرفته شده است برطبق این مدل هرقدر برمیزان حداکثر ارتفاع امواج افزوده شود از پایداری لایه آرمور کاسته می شود سپس به منظور بررسی هرچه دقیق تر تغییرات وضعیت میدان تراوش ایجاد شده در ازای تغییرات ساختاری و محیطی با استفاده از نرم افزار المان محدود seep/w برروی مدل موج شکن بندرانزلی تحلیل عددی انجام گرفته و پایداری لایه آرمورسنگی مورد بررسی قرارگرفته است براساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که هرقدر ساختار هسته از میزان نفوذپذیری کمتر برخوردار باشد و همچنین هرقدر امواج از حداکثر ارتفاع کمتری برخوردار باشند برپایداری موج شکن افزوده می شود که این موارد درتطابق با نتایج مربوط به مدل تبدیل حجمی نیز قرار دارد.