سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمال زادهش –

چکیده:

تحلیل، طراحی و پیشبینی عملکرد سازههایی که در داخل و یا بر روی توده سنگها ساخته میشوند ملزوم درک صحیح ویژگیهای مکانیکی (مقاومت و تغییرشکلپذیری) توده سنگهای درزهدار میباشد. به دلیل وجود ناپیوستگیهای متعدد با طبیعت آماری ویژگیهای هندسی و ژئومکانیکی آنها، پیشبینی دقیق ویژگیهای مکانیکی و تغییرشکلپذیری توده سنگهای درزهدار خیلی مشکل میباشد. به دلیل وجود شبکه پیچیده شکستگیها، رفتار مکانیکی توده سنگهای درزهدار ویژگیهای تاثیر مقیاس و آنیزوتروپی از خود نشان میدهند. یافتن Representative Elementary Volume (REV) و ویژگیهای آن از مسائل مهم رفتار وابسته به مقیاس توده سنگها میباشد. بررسی چگونگی تغییر پارامترهای مقاومتی و تغییرشکلپذیری بلوکهای سنگی که شامل سنگ بکر و درزههایی با اندازه محدود میباشد نسبت به پارامترهای هندسی درزه و یافتن ممکن REV و ویژگیهای مرتبط آن با پارامترهای هندسی درزه از اهمیت شایانی برخوردار است. در این تحقیق، جهت انجام بررسی ذکر شده، روش عددی اجزاء مجزا (نرمافزار UDEC) به عنوان ابزار تحلیل تنش در دو بعد بر روی بلوکهای سنگی شامل درزههای مختلف با طولهای مختلف استفاده شده است. درنهایت با توجه به تحلیلهای انجام گرفته تاثیر ویژگیهای هندسی درزه (طول، جهت داری و تعداد درزه ها) بر مقاومت توده سنگهای درزه دار مشخص شده است.